Ledwallet e qytetit

Sistemet e Tirana inteligjente dhe teknologjia e ledwall mund të ndihmojnë në rritjen e ekonomisë së qytetit në mënyra të ndryshme. Në rastin e smart city, sistemet e monitorimit dhe menaxhimit të trafikut, energjisë, ujërave të zeza dhe shëndetit, mund të ndihmojnë në zvogëlimin e kostos së administrimit të qytetit dhe në rritjen e efikasitetit të shërbimeve publike. Kjo mund të ndihmojë në rritjen e prodhimit të brendshëm bruto të qytetit dhe në krijuar një mjedis më të favorshëm për bizneset. Nëse flasim për teknologjinë e ledwall, atëherë mund të ndihmojë në promovimin e tregtisë lokale dhe në rritjen e ndërgjegjësimit të markave në qytet. Për shembull, ledwall mund të përdoret në reklama të ndryshme në qendrat e qytetit dhe në vendet publike, duke ndihmuar në promovimin e produkteve lokale dhe në rritjen e biznesit në zonat e afërta. Në të dy rastet, këto teknologji mund të ndihmojnë në rritjen e ardhurave të qytetit dhe në krijimin e punësimit të reja. Nëse një qytet ndjek një strategji të zgjuar të zhvillimit të qytetit smart, atëherë teknologjitë e avancuara dhe inovative mund të ndihmojnë në rritjen e produktivitetit dhe në krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm për zhvillimin e ekonomisë së qytetit.

© TITIRANA . All Rights Reserved