Gjobat

Sistemi i gjobave me Tirana inteligjente është një teknologji e re që mund të ndihmojë në rregullimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit në qytete dhe në zvogëlimin e kriminalitetit të vogël.

Gjobat

Sistemi i gjobave me smart city është një teknologji e re që mund të ndihmojë në rregullimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit në qytete dhe në zvogëlimin e kriminalitetit të vogël.

Ky sistem ndërtohet mbi platforma të integruara:

Të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, dhe përdor teknologji të ndryshme si sensorët, kamerat dhe sistemet e GPS për të identifikuar shkelësit dhe për të ndërmarrë masa ndaj tyre. Sistemi i gjobave me smart city: Mund të zvogëlojë kostot e zbatimit të rregullave të qarkullimit dhe mund të përmirësojë sigurinë rrugore, duke ndëshkuar shkelësit dhe duke shtuar ndërgjegjësimin e tyre për të respektuar rregullat e qarkullimit në rrugë. Gjithashtu, ky sistem mund të ndihmojë: Në zvogëlimin e kriminalitetit të vogël në qytete, duke ndëshkuar shkelësit dhe duke ndjekur aktivitetet e paligjshme në qytet. Përveç kësaj, sistemi i gjobave me smart city mund të integrohet me sistemet e tjera të transportit publik dhe mund të ndihmojë në rritjen e efikasitetit të sistemeve të transportit në qytete. Kjo teknologji ndihmon në përmirësimin e qyteteve dhe jetesës së banorëve të tyre.

Ky sistem ndërtohet mbi platforma të integruara:

Të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, dhe përdor teknologji të ndryshme si sensorët, kamerat dhe sistemet e GPS për të identifikuar shkelësit dhe për të ndërmarrë masa ndaj tyre. Sistemi i gjobave me smart city: Mund të zvogëlojë kostot e zbatimit të rregullave të qarkullimit dhe mund të përmirësojë sigurinë rrugore, duke ndëshkuar shkelësit dhe duke shtuar ndërgjegjësimin e tyre për të respektuar rregullat e qarkullimit në rrugë. Gjithashtu, ky sistem mund të ndihmojë: Në zvogëlimin e kriminalitetit të vogël në qytete, duke ndëshkuar shkelësit dhe duke ndjekur aktivitetet e paligjshme në qytet. Përveç kësaj, sistemi i gjobave me smart city mund të integrohet me sistemet e tjera të transportit publik dhe mund të ndihmojë në rritjen e efikasitetit të sistemeve të transportit në qytete. Kjo teknologji ndihmon në përmirësimin e qyteteve dhe jetesës së banorëve të tyre.

© TITIRANA . All Rights Reserved